Regulamin sklepu internetowego

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.soulbyaurora.com/sklep oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
  2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.soulbyaurora.com/sklep, jest prowadzony przez Annę Kincel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aurora Anna Kincel z siedzibą pod adresem ul.Józefowska 118/29, 40-145 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 6342651212, Regon 388188282.
  3. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz plików Cookies.
  4. Regulamin sklepu internetowego www.mayaori.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.soulbyaurora.com/sklep w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Definicje
  1. Usługodawca/Sprzedawca – Aurora Anna Kincel z siedzibą pod adresem ul.Józefowska 118/29, 40-145 Katowice, NIP 6342651212, Regon 388188282.
  2. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
  3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.soulbyaurora.com/sklep przez Aurora Anna Kincel. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
  6. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
  7. Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez Sklep internetowy, w ramach świadczenia usług,
  8. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
  10. 2.10.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Autora.
  11. 2.11.Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
  12. 2.12.Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
  13. 2.13.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
  14. 2.14.Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.
  15. 2.15.Regulamin — niniejszy Regulamin.
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
  1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto. 
  2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.soulbyaurora.com/sklep, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
  3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym www.soulbyaurora.com/sklep, kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
  4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.soulbyaurora.com/sklep, konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  5. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.soulbyaurora.com/sklep, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostepem do sieci Internet i przeglądarką internetową każdego typu oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  6. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego www.soulbyaurora.com/sklep, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  7. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym www.soulbyaurora.com/sklep, kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
  8. Sklep internetowym www.soulbyaurora.com/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  9. Sklep internetowy www.soulbyaurora.com/sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  1. W celu złożenia zamówienia należy założyć konto w Sklepie. Założenie konta jest darmowe. Należy wybrać produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” oraz wypełnić odpowiednie formularze dostępne na stronie Podsumowania zamówienia.
  2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru NIP (jeśli ma być wystawiona faktura VAT) oraz ustanowić hasło do konta.
  3. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  4. Aby potwierdzić Zamówienie należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  5. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Sposób płatności i termin płatności
  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy 
   2. Płatność za pomocą serwisu Przelewy24
  2. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 6. Odstąpienie do umowy
  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Klienta. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny. 
  2. Produkty wirtualne do pobrania nie podlegają zwrotom, w przypadku wyrażania przez Klienta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Sklep internetowy www.soulbyaurora.com/sklep o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku. Jeżeli Klient wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na pocztę elektroniczną lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać emailem na adres: sklep@soulbyaurora.com, lub listownie na adres: Aurora Anna Kincel ul.Józefowska 118/29, 40-145 Katowice, z dopiskiem „zwrot”.
  4. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Helion nie później niż w terminie 14 dni zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Klient ma obowiązek zwrócić produkty, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszt wysyłki produktów fizycznych leży po stronie Klienta zwracającego produkt.
 7. Reklamacje
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
  3. Kupujący powinien przesłać informacje o zgłoszeniu reklamacji poprzez e-mail na adres sklep@soulbyaurora.com. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Sprzedawca mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
  4. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
  5. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, które dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego
   2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 8. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego, dostępnego na stronie https://soulbyaurora.com/polityka-prywatnosci/.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.
  4. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu internetowego, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów (plików, produktów cyfrowych typu ebook, audiobook, videokurs itp.) na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach w celu zapoznania się z treścią. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.